Umělecké kovářství a kovorytectví

Umělecké kovářství a kovorytectví

Bronislav Kozák & syn, Olomouc

Umělecké kovářství a kovorytectví
  Menu
  Úvodní stránka
  Kontakt
  Fotogalerie
     Výrobky
     Kovářské prezentace
     Kovorytectví
  Ceník
  Kovářská značka - signatura
  Zakázkový eshop
  Všeobecně o kovářství
    Historie kovářství
    Kovářství
    Základní kovářské techniky
  O kovorytectví
  Další činnosti
  Hodinový manžel
  Tvorba webu / webmaster
  Krejčovství, výroba oděvů
 

Kontakt


Umělecké kovářství a kovorytectví Bronislav Kozák & syn

Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín

Souřadnice GPS:  N 49°35'41.82   E 17°13'14.77

Bronislav Kozák: mobil: 608 867 794, kozak@umelecke-kovarstvi.eu


Kamil Kozák: kamil@umelecke-kovarstvi.eu

Pracovní doba: Dle telefonické nebo osobní domluvy (po 13 hod.)


Fakturační údaje

Bronislav Kozák

Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín

IČ: 602 84 927   DIČ: CZ6512280995 Registrace DPH

Bankovní spojení: 3215313024/ 2700 (UniCredit Bank CR, a.s.)
  2401325948/ 2010 (Fio banka, a.s.)

Fyzická osoba je zapsána u ŽÚ Magistrátu města Olomouce,
č. jed.: SMOL/Živn/53/11503/2006/Gl evid. č.: 380501-10314035;
č. jed.: SMOL/Živn/53/11502/2006/Gl evid. č.: 380501-10314030;
č. j.: OŽ/ 06161/ 03 - Zu evid. č.: 380501-104041-00
č. j.: SmOl/Živn/54/I71279/2008/Sp
č. j.: SmOl/Živn/54/I648822/2010/Vac
č. j.: SMOL/034916/2015/OZIVN/RGR/Sle; sp. značka: S-SMOL/034912/2015/OZIVN

Ověřit zda jsem "Nespolehlivý plátce DPH" >>> ZDE <<<

ID datové schránky: nydgmj5


Zakázky jsou realizovány prostřednictvím Smlouvy o dílo


V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, ze smlouvy o poskytování služeb nebo smlouvy o dílo, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR, 120 00 Praha 2, Štěpánská 15. Email: adr@coi.cz Web: http://adr.coi.cz. Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Zvětšit mapu
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů - GDPR


I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR") je Bronislav Kozák IČ 602 84 927 (zapsaný u ŽÚ Magistrátu města Olomouce, č. j.: SMOL/034916/2015/OZIVN/RGR/Sle; sp. značka: S-SMOL/034912/2015/OZIVN)se sídlem Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín (dále jen: "správce").

 2. Kontaktní údaje správce jsou

  adresa: Na Vyhlídce 286/5, 779 00 Olomouc - Neředín

  email: kozak@umelecke-kovarstvi.eu

  telefon: +420 608 867 794

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu objednavatel poskytl nebo osobní údaje, které správce získal z veřejně dostupných databází (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) na základě plnění Vaší Smlouvy o dílo.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Přesnost osobních údajů

Objednavatel je povinen své osobní údaje (při objednávce zakázky "Smlouva o dílo") uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

IV.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonnými důvody zpracování osobních údajů jsou dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy o dílo a podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR nezbytnost plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje .

 2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky. Správce zpracovává následující osobní údaje:

  O fyzických osobách (konečných spotřebitelích), podnikajících fyzických osobách a zástupcích právnických osob

  • jméno a příjmení

  • fakturační adresa, případně i dodací adresa (pokud je odlišná od fakturační)

  • adresa elektronické pošty (e-mail)

  • telefonní číslo

  • IP adresa

  • DIČ

  Výše uvedené osobní údaje správce zpracovává výhradně za účelem:

  • uzavření Smlouvy o dílo, potvrzení smlouvy, informace o stavu zakázky, vystavení daňového dokladu na základě smlouvy o dílo, dodání výrobku a zaúčtování platby

  • ke komunikaci s vámi při realizaci zakázky

  • vyřizování Vašich dotazů a reklamací

 3. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

 4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

  Zpracování probíhá automatizovaně v elektronických informačních systémech (automatické zapsání zpracovávaných údajů do elektronického informačního systému správce) a manuálně; při zpracování nedochází k profilování.

V.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, stanoví-li platné právní předpisy ČR dobu delší, uchovává správce osobní údaje po tuto dobu.

 2. Daňové doklady vystavené správcem jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

 3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI.

Příjemci osobních údajů (další správci)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

  • Podílející se na dodaní výrobků

  • Podílející se na realizaci plateb plynoucích ze smlouvy

  • Poskytovatelé účetních, daňových a právních služeb

  • Poskytovatel webhostingu

 2. Správce je oprávněn poskytnout za účelem doručení zakázky jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul (je-li zákazníkem uveden), doručovací adresu a telefonní číslo nebo e-mail zákazníka subjektu zajišťujícímu doručení zakázky.

  Doručovací službu zajišťuje společnost Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka A 7565.

 3. Společnost PIPNI s.r.o., IČ: 26738058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90636 zajišťuje webhostingové služby provozování zakázkového internetového obchodu

 4. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VII.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: kozak@umelecke-kovarstvi.eu nebo písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, šifrování.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky (Smlouva o dílo) z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto informace o zpracování a ochraně osobních údajů nabývají účinnosti dne 25.05.2018.


Spolek Kováři Olomouckého Kraje
 
Kontakt Kovářská značka - signatura Ceník Fotogalerie
Navštívit nás na Facebooku - www.facebook.com/kovarstvi facebook.com/kovarstvi Další činnosti: Hodinový manžel Tvorba webu / webmaster
Tento web NEPOUŽÍVÁ žádné cookies. Používáme pouze session k zabezpečení funkčnosti stránek.    |   
Malosériová výroba - Zakázkové šití - Opravy a úpravy oděvů - Šití vzorků - Šití historických kostýmů - Pracovní oděvy - Speciální zakázky (oponové závěsy, sedáky na kostelní lavice, pytlíky na mince ....).    Bezva Portál - Katalog pro nákup po internetu    Seznam a katalog - uměleckých kovářů / inzerce práce / odkazy na obchody    Stránky pro boj nejen s katalogovými podvody s katalogovými podvody optimalizace PageRank.cz
© 2010-2022 Bronislav Kozák